Home > จัดการทรัพยากรบุคคล HR > Work

Work

ระบบที่เก็บรวบรวมข้อมูลของสมาชิกทุกคนภายใน
องค์กรไว้ได้ในที่เดียว ง่ายต่อการตรวจสอบ และ
ค้นหาข้อมูลของแต่ละบุคคล

ติดต่อทีมฝ่ายขาย

สามารถการใช้งานได้ทั้ง WebsiteและApplications ซึ่งรองรับการใช้งานในทุก Responsive ไม่ว่าจะเป็น pc,android,ios

Image

Feature

Image

พนักงานสามารถทำการลา และรอการ approve จากหัวหน้า ผ่านทางระบบได้เลย
หรือจะเข้ามาเช็คจำนวนวันลาของตนเองได้ในระบบ สามารถรู้จำนวนวันลาที่ใช้ไป
และจำนวนวันคงเหลือของตนเองได้


มี Calendar ที่สามารถเข้ามาเช็คได้ว่า ใครลางานวันไหนบ้าง เพื่อให้สามารถวางแผนการทำงานได้ง่ายยิ่งขึ้น

Image