ADMINTOOL

Image

ระบบตั้งค่าการใช้งานใน Origami system ที่สามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานของแต่ละ Module, มีระบบสร้าง Announce ต่างๆ และแจ้งเตือนผ่านทางระบบได้เลย และยังสามารถตั้งค่าการใช้งาน Course ใน Module Academy


ติดต่อทีมฝ่ายขาย


Image

เป็นระบบไว้สำหรับตั้งค่าการใช้งานในระบบ Origami ดังนี้

 • Image ตั้งค่า Company Profile ซึ่งประกอบไปด้วย Branch, Department, Division, Job Title และ Position Level จะสามารถตั้งค่าในส่วนฝ่าย แผนก หรือตำแหน่งต่างๆภายในองค์กรได้

 • Image

 • Image สามารถเรียกดู Organization Chart ได้ทั้งองค์กร

 • Image

 • Image สามารถตั้งค่าให้มี Multi Company ได้ สำหรับบริษัทที่มีบริษัทย่อยในเครือของตนเอง

 • Image

 • Image สามารถกำหนดสิทธิ์ในการเข้าใช้งานของแต่ละ Module ในระบบ Origami ตามตำแหน่งงานว่าจะสามารถใช้งาน Module ใดได้บ้าง

 • Image

  Image

 • Image สามารถสร้าง Announcement ต่างๆของภายในองค์กร และสามารถแจ้งเตือน Announce ต่างๆผ่านระบบ Origami ได้เลย เพียงแค่ผู้ใช้งาน Login เข้าใช้ระบบ Origami ก็จะสามารถทราบ Announce ต่างๆ ได้จากหน้าแรก หรือ Dashboard ของระบบ Origami นั่นเอง

 • Image

  Image

 • Image สามารถเพิ่ม หรือตั้งค่า Course ต่างๆใน Module Academy ได้

 • Image

 • Image สามารถตั้งค่าการใช้งานระบบแบบเชื่อมต่อกับ Origami App ได้ หรือ App อื่นๆได้

 • Image