Dashboard & Report HR

ระบบที่เก็บรวบรวมข้อมูลของสมาชิกทุกคนภายใน
องค์กรไว้ได้ในที่เดียว ง่ายต่อการตรวจสอบ และ
ค้นหาข้อมูลของแต่ละบุคคล

ติดต่อทีมฝ่ายขาย

Image

 • แสดงจำนวนของพนักงานในองค์กรแยกตามเพศ
 • แสดงอายุเฉลี่ยของพนักงาน
 • แสดงจำนวนพนักงานในแต่ละฝ่าย
 • แสดงประเภทของพนักงานในองค์กร
 • แสดงตำแหน่งงานที่รับสมัคร
 • แสดงเวลาเข้า-ออกงานเฉลี่ยของพนักงาน
 • แสดงใบลาแยกตามประเภทการลา

Report HRM

 • รายงานรายชื่อพนักงานปัจจุบัน
 • รายงานทะเบียนประวัติพนักงาน (ตามพรบ.คุ้มครองแรงงาน)
 • รายงานทะเบียนประวัติพนักงาน (ส่ง Payroll /คีย์เข้าระบบเพื่อทำจ่ายเงินเดือน)
 • รายงานทะเบียนประวัติพนักงาน (แบบละเอียด)
 • รายงานพนักงานเข้าใหม่
 • รายงานพนักงานลาออก
 • รายงานพนักงานแต่ละหน่วยงาน (แยกตามฝ่าย)
 • รายงานอายุการทำงานของพนักงาน
 • รายงานข้อมูลที่อยู่ของพนักงาน
 • รายงานวันเกิดของพนักงาน
 • รายงานประวัติการศึกษาของพนักงาน
 • รายงานการต่อสัญญาจ้าง
 • รายงานประกันกลุ่ม
 • รายงานพนักงานทดลองงาน 119 วัน
Image

สามารถ Export ได้ในรูปแบบของ

Image
Excel
Image
pdf
Image
Display Screen
Image
Print paper