Home > จัดการทรัพยากรบุคคล HR > Goal

Goal


Image

สามารถวางแผนตั้งเป้าหมายการทำงาน

ติดต่อทีมฝ่ายขาย

Feature

สามารถวางแพลนการทำงานได้มากกว่า 1โครงงาน
สามารถระบุเปอร์เซ็นความคืบหน้าในแต่ละโครงการเพื่อดูประสิทธิภาพ
สามารถเปลี่ยนสถานะในแต่ละโครงการเมื่อมีการดำเนินงาน